top of page

راه اندازی سفر در کلیسایتان 

"سفر" در ایجاد فرهنگ شاگردسازی بسیار موثر است زیرا تمام اعضا را با یکدیگر بسیج می‌کند تا در مأموریت کلیسا مشارکت داشته باشند.

از آنجائیکه "سفر"، یک برنامه یک به یک است، بر اهمیت بخشی از بدن مسیح بودن تأکید می‌کند. 

 بسیاری از قدم‌ها و تمرینات به ایمانداران کمک می‌کند تا ارتباطات عمیق‌تری را در جامعه ایمانی ایجاد کنند. 

 تیم ما جهت برنامه ریزی سفر در کلیسای شما قادر به همکاری است.
  

 راه ارتباط با ما:
support@safar.org

bottom of page