You are here

قدم ها

شروع سفر

بخش ۱قدم زدن با خدا

 • قدم ۱
  وقت‌گذاشتن با خدا
  اینگونه رشد می‌کنیم
 • قدم ۲
  فرزند خدا
  شما عضو خانواده‌ی او هستید
 • قدم ۳
  خدای پدر
  بابای آسمانی ما
 • قدم ۴
  عیسی
  رهاننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما‌
 • قدم ۵
  صلیب
  مهمترین مطلب
 • قدم ۶
  پیروی از عیسی
  یادگیری و زندگی به روش او
 • قدم ۷
  روح‌القدس
  حضورِ قدرت‌بخشِ خدا
 • قدم ۸
  این خبر خوش است
  به دیگران هم بگو
 • قدم ۹
  دعا
  چگونگی سخن‌گفتن با خدا
 • قدم ۱۰
  کلیسا
  خانواده خدا

بخش ۲در آزادی زندگی کنید

 • قدم ۱۱
  آزادی از ترس
  زندگی با ایمان
 • قدم ۱۲
  شکرگزاری
  مسیرِ یافتنِ شادی و آرامش
 • قدم ۱۳
  بخشش
  کلید آزادی
 • قدم ۱۴
  خدمت به دیگران
  بزرگ‌بودنِ حقیقی
 • قدم ۱۵
  حقیقت و صداقت
  همیشه و همه جا
 • قدم ۱۶
  راه رفتن در نور
  نزدیک ماندن به خدا
 • قدم ۱۷
  پیروزی بر وسوسه
  شدنی است
 • قدم ۱۸
  پول و دارایی
  دادن از گرفتن فرخنده‌تر است
 • قدم ۱۹
  اعتماد به خدا
  با تمامی دل
 • قدم ۲۰
  اطاعت
  از روی محبت

بخش ۳استوار بایستید

Arrow

 • قدم ۲۱
  کلام خدا
  در دل خود ذخیره کن
 • قدم ۲۲
  امید حتمی
  او باز خواهد گشت
 • قدم ۲۳
  اسلحه‌ی روحانی
  شما می‌توانید استوار بایستید
 • قدم ۲۴
  شفاعت
  عاملِ تغییر باشید
 • قدم ۲۵
  شاهد عیسی
  راه‌های شهادت درباره‌ی عیسی
 • قدم ۲۶
  بت ها
  نبردی برای قلب ما
 • قدم ۲۷
  ماندن در مسیح
  کلید ثمر‌آوردن
 • قدم ۲۸
  راهنمایی
  او تو را رهبری می‌کند
 • قدم ۲۹
  ماموریت بزرگ
  همه‌ی ما سهمی داریم
 • قدم ۳۰
  سفر
  جشن و ماموریت

شروع سفر