top of page

بخش ۳: استوار بایستید

۲۰.

ماندن در مسیح کلید ثمر آوردن

ماندن در مسیح کلید ثمر آوردن

۲۲.

کلام خدا در دل خود ذخیره کن

کلام خدا در دل خود ذخیره کن

۲۳.

امید حتمی او باز خواهد گشت

امید حتمی او باز خواهد گشت

۲۴.

اسلحه‌ی روحانی شما می‌توانید استوار بایستید

اسلحه‌ی روحانی شما می‌توانید استوار بایستید

۲۵.

در میان گذاشتنِ عیسی راه‌های شاهد بودن

در میان گذاشتنِ عیسی راه‌های شاهد بودن

۲۶.

مأموریت بزرگ همه‌ی ما سهمی داریم

مأموریت بزرگ همه‌ی ما سهمی داریم

۲۷.

شفاعت عامل تغییر باشید

شفاعت عامل تغییر باشید

۲۸.

بت‌ها نبردی برای قلب ما

بت‌ها نبردی برای قلب ما

۲۹.

محبت بیش از هر چیز در پی محبت باشید

محبت بیش از هر چیز در پی محبت باشید

۳۰.

ادامه دهید همواره شاگرد باشید و شاگردسازی کنید

ادامه دهید همواره شاگرد باشید و شاگردسازی کنید

بخش ۲: در آزادی زندگی کنید

۱۱.

آزادی از ترس زندگی با ایمان

آزادی از ترس زندگی با ایمان

۱۲.

شکرگزاری مسیر یافتن شادی و آرامش

شکرگزاری مسیر یافتن شادی و آرامش

۱۳.

بخشش کلید آزادی 

بخشش کلید آزادی 

۱۴.

خدمت به دیگران بزرگ بودن حقیقی

خدمت به دیگران بزرگ بودن حقیقی

۱۵.

حقیقت و صداقت همیشه و همه جا

حقیقت و صداقت همیشه و همه جا

۱۶.

راه رفتن در نور نزدیک ماندن به خدا 

راه رفتن در نور نزدیک ماندن به خدا 

۱۷.

پیروزی بر وسوسه شدنی است

پیروزی بر وسوسه شدنی است

۱۸.

پول و دارایی دادن از گرفتن فرخنده‌تر است

پول و دارایی دادن از گرفتن فرخنده‌تر است

۱۹.

اعتماد به خدا با تمامی دل

اعتماد به خدا با تمامی دل

۲۰.

اطاعت از روی محبت

اطاعت از روی محبت

بخش ۱: قدم زدن با خدا

مشاهده قدم‌ها

۱.

وقت گذاشتن با خدا اینگونه رشد می‌کنیم

وقت گذاشتن با خدا اینگونه رشد می‌کنیم

۲.

فرزند خدا شما عضو خانواده‌ی او هستید

فرزند خدا شما عضو خانواده‌ی او هستید

۳.

خدای پدر بابای آسمانی ما

خدای پدر بابای آسمانی ما

۴.

عیسی رهاننده ما

عیسی رهاننده ما

۵.

صلیب مهمترین مطلب

صلیب مهمترین مطلب

۶.

پیروی از عیسی یادگیری و زندگی به روش او

پیروی از عیسی یادگیری و زندگی به روش او

۷.

روح القدس حضور قدرت‌بخش خدا

روح القدس حضور قدرت‌بخش خدا

۸.

این خبر خوش است به دیگران هم بگو

این خبر خوش است به دیگران هم بگو

۹.

دعا چگونگی سخن گفتن با خدا 

دعا چگونگی سخن گفتن با خدا 

۱۰.

کلیسا خانواده خدا 

کلیسا خانواده خدا 

bottom of page