You are here

دربارۀ

"سفر" چیست؟ 

"سفر"، برنامه‌ای است برای شاگردسازیِ نوایمانان، تا در طی یکصد روز اولِ زندگی مسیحی‌‌شان آنان را در این سفر همراهی کند. این دوره‌ها که نقش راهنما را در سفرِ روحانیِ فرد نوایمان ایفا می‌کنند، باعث می‌شوند ایمانداران جدید زیربنای مستحکمی برای زندگی ایمانی خود پی افکنند و بتوانند وفادارانه از عیسی پیروی کنند. سی قدمِ موجود در برنامه "سفر" به‌عمد طوری طراحی شده‌ است که در خلال روند شاگردسازی انفرادیِ فرد نوایمان، به‌اتفاق ایمانداری دیگر طی شود. 

 

"سفر" چگونه شروع شد؟
رشد روزافزون کلیسای ایران به‌رغم جفاها باعث شد نیازی مبرم به وجود چنین برنامه‌ای احساس شود. هر روزه تعداد زیادی از ایرانیان در اقصا نقاط جهان به مسیح ایمان می‌آورند، و طبعاً هر یک از آنان نیاز دارند که ایمانداری دیگر دست‌شان را بگیرد و به آنان کمک کند تا در ایمان خود رشد کنند. 
برنامه‌های "سفر" تعالیم کتابمقدسی لازم برای این کار را فراهم می‌کند، به ایجاد و پرورش روابط می‌پردازد، و باعث می‌شود ایمانداران ایمان خود را در عمل بکار ببندند. بدین ترتیب، "سفر" به ایمانداران عادی کمک می‌کند که به شاگردسازی بپردازند. شاگردسازی وظیفۀ تک تک ایمانداران است، زیرا شاگردان مسیح‌اند که دیگران را شاگرد مسیح می‌سازند.