top of page

سفر را در کلیسای خود راه اندازی کنید

در حالیکه سفر سفر یک به یک است، بر اهمیت بخشی از بدن مسیح تأکید میکند.
 
بسیاری از مراحل و اعمال به مؤمنان کمک میکند تا ارتباطات عمیق تری را در جامعه ایمانی ایجاد کنند.
 
کلیساها دریافته اند که سفر در بسیج بیشتر اعضای خود برای مشارکت در مأموریت کلیسا مؤثر است.
 
تیم ما میتواند به شما در برنامه ریزی برای راه اندازی سفر  در کلیسای خود کمک کند.
 
با ما در support@safar.org تماس بگیرید.

bottom of page