top of page

سفر چگونه آغاز شد؟

سفر از رشد سریع کلیسای افغانستان و نیاز مبرم به شاگرد ساختن بسیاری از مسیحیان جدید پدید آمد. سفر در زبان فارسی به معنای باهم یکجا در یک راه رفتن است و برای توانمندسازی هر مسیحی برای شاگرد سازي یک مؤمن جدید طراحی شده است.
همانطور که کلیساها سفر را پذیرفتند، ایمانداران جدید شکوفا شدند و نقشی حیاتی در اطلاع رسانی ایفا کردند و به رشد بیشتر دامن زدند.

bottom of page