top of page

درباره ما

پروگرام سفر توسط سازمان ایلام ایجاد، ترتیب و تنظیم شده است.
سازمان ایلام جهت تقویت و رشد کلیسا در افغانستان و خارج از افغانستان  فعالیت دارد. 
برای کسب معلومات و اطلاعات بیشتر در مورد سایر فعالیتها به سایت elam.com مراجعه نمایید.

bottom of page